H2 Check

successدستتگاه تست تنفسی هیدروژن
H2 Check

CO Check Pro

successدستگاه تشخیص منو اکسید کربن بازدمی
CO Check Pro

CO Check Pro

successدستگاه تشخیص منو اکسید کربن بازدمی
CO Check Pro

PYTEST® KIT

successPYTEST® KIT
تست تنفسی
این شرکت جهت سرویس و خدمات پس ازفروش طبق قوانین اداره نظارت وارزیابی ملزومات پزشکی وزارت بهداشت عمل کرده و دارای امتیازبالا ازنظر خدمات پس از فروش در اداره کل تجهیزات پزشکی بوده وپرسنل این شرکت دوره های مربوطه را در کمپانیهای نمایندگی ،طی نموده اند

.

Picture

Album